Ondersteuning bij arbeid

Bent u een werkgever en heeft u iemand in dienst met een afstand tot de arbeidsmarkt? Of verwacht u een verminderde productiviteit van een (toekomstige) medewerker? Dan heeft u misschien recht op ondersteuning van de gemeente.

Basisvoorwaarden

De ondersteuning is mogelijk wanneer de situatie van de werknemer gelijk is aan minimaal één van de voorwaarden voor de doelgroep.

Tegelijkertijd is de ondersteuning niet mogelijk als de situatie van de werknemer gelijk is aan minimaal één van de uitzonderingen.

Minimaal één van deze voorwaarden is nodig:

 • De werknemer ontvangt algemene bijstand;
 • De werknemer is werkzaam met een door de gemeente aangeboden voorziening. Voorbeelden hiervan zijn persoonlijke begeleiding (zoals jobcoaching) of loonkostensubsidie;
 • De werknemer kreeg eerder loonkostensubsidie en is daarna in de WIA, WW of Ziektewetuitkering gekomen. Uitzondering: als de werknemer 2 aaneengesloten jaren zelfstandig (zonder loonkostensubsidie) het WML heeft verdient, dan gaat de ondersteuning via het UWV;
 • De werknemer krijgt een nabestaanden- of wezen uitkering (ogv de ANW);
 • De werknemer krijgt een IOAW uitkering;
 • De werknemer krijgt een IOAZ uitkering;
 • De werknemer volgt of begint een leerwerktraject: personen tussen de 16 en 18 jaar (met leerplicht) en personen tussen de 18 en 27 jaar zonder startkwalificatie (= VSO/PRO).
 • De werknemer is een niet-uitkeringsgerechtigde. Dat is iemand die aan al deze drie voorwaarden voldoet:
  • De persoon is jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  • De persoon is als werkloze werkzoekende geregistreerd bij het UWV;
  • De persoon heeft recht op een uitkering of ondersteuning op grond van de PW, WW, Wajong, WIA, ANW of een vergelijkbare regeling.

Voorbeeld 1: De werknemer krijgt algemene bijstand en is jonger dan de pensioensgerechtigde leeftijd. De situatie van de werknemer is dus gelijk aan twee van de voorwaarden. De werknemer heeft mogelijk recht op ondersteuning.

Voorbeeld 2: De werknemer krijgt een IOAW uitkering maar volgt geen leerwerktraject. De situatie van de werknemer is dus gelijk aan één van de voorwaarden. De werknemer heeft mogelijk recht op ondersteuning.

Personen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning:

 • Jonger dan 27 jaar en die uit ’s Rijks kas bekostigd onderwijs kunt volgen;
 • Jonger dan 27 jaar gedurende de zoekperiode van 4 weken (=jongeren mogen zich melden voor algemene bijstand en moeten dan 4 weken proberen om zelf werk/een opleiding te vinden voordat ze de bijstandsaanvraag mogen indienen);
 • Personen die een uitkering van het UWV ontvangen (bijvoorbeeld een WW of ziektewetuitkering). Tenzij dit minder dan 2 jaar geleden is gegeven en door onze loonkostensubsidie is verstrekt, zie ook onder het tweede bolletje.

Soorten van ondersteuning

Heeft u mogelijk recht op ondersteuning? Dan kunt u een aanvraag doen via de gemeente. Hieronder leest u welke ondersteuning u kunt aanvragen en welke specifieke voorwaarden hiervoor gelden.

Loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Als de werknemer een lagere loonwaarde heeft dan een reguliere werknemer dan kan loonkostensubsidie worden ingezet. Om te meten of hier sprake van is, voeren we een loonwaardemeting uit.

Voorwaarden loonkostensubsidie
 • De melding moet binnen 6 maanden na de start van het dienstverband worden aangevraagd;
 • De werknemer moet behoren tot de doelgroep (zoals hierboven beschreven).

Sommige mensen hebben extra begeleiding en ondersteuning nodig bij het uitvoeren van hun werkzaamheden dan een werkgever kan bieden. Dan kunnen de werkgever en de werknemer een aanvraag doen voor persoonlijke ondersteuning.

De werknemer krijgt dan begeleiding op de werkplek van een jobcoach* of van een interne werkbegeleider#. De werknemer wordt door de persoonlijke ondersteuner begeleid en ondersteund bij het werk. Deze ondersteuning is breed: zowel bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bij alles daaromheen, zoals bijvoorbeeld omgaan met collega’s. Het doel van deze ondersteuning is dat de werknemer het werk in de toekomst met alleen de gebruikelijke ondersteuning en begeleiding uit kan voeren.

* Een jobcoach is een erkende deskundige die ondersteuning biedt op de werkplek, aan de werknemer en de werkgever.

# Een interne werkbegeleider is een collega die werknemers met een functionele beperking planmatig begeleid op de werkplek. De interne werkbegeleider heeft daarvoor een speciale training of opleiding heeft gevolgd en kent de inhoud van de werkzaamheden.

Voorwaarden persoonlijke ondersteuning
 • De kandidaat heeft (of gaat) werken bij de werkgever op een proefplaatsing of met een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden;
 • de kandidaat of werknemer behoort tot de doelgroep (zie voorwaarden voor de doelgroep);
 • de kandidaat of werknemer is minimaal 18 jaar oud (tenzij deze VSO/PRO onderwijs heeft genoten);
 • de kandidaat of werknemer kan zonder deze persoonlijke ondersteuning niet aan het arbeidsproces deelnemen;
 • het betreft geen Arbo-taak waarvoor de werkgever verantwoordelijk is en de benodigde persoonlijke ondersteuning overstijgt hetgeen algemeen gebruikelijk is in de organisatie.

Een proefplaatsing is het verrichten van onbeloonde werkzaamheden bij een werkgever voor de duur van 2 maanden. Deze duur kan met maximaal 4 maanden worden verlengd. De maximale duur is dus 6 maanden in totaal.  Deze mogelijkheid is bij uitstek geschikt om aan elkaar te wennen, werkervaring op te doen, maar ook om via jobcarving na te gaan wat het beste bij iemand past.

Voorwaarden
 • De proefplaatsing moet noodzakelijk zijn voor arbeidsinschakeling (de kandidaat kan anders geen baan krijgen);
 • De proefplaatsing moet gericht zijn op het aangaan van een reguliere arbeidsovereenkomst;
 • De kandidaat heeft niet eerder deze werkzaamheden (onbeloond) verricht bij de werkgever, of diens rechtsvoorganger;
 • De werkgever spreekt schriftelijk de intentie uit om de kandidaat een arbeidsovereenkomst van minstens 6 maanden te bieden (bij voorkeur geen 0 uren contract);
 • Er vindt geen verdringing plaats op de arbeidsmarkt en de concurrentieverhouding worden niet onverantwoord beïnvloed (de proefplaatsing is echt nodig; anders biedt de werkgever de kandidaat geen baan. We zetten geen proefplaatsing in als de werkgever de kandidaat sowieso de baan wil bieden)
 • De werkzaamheden passen bij de vaardigheden en capaciteiten van de kandidaat;
 • De proefplaatsing dient zo kort mogelijk te worden gehouden.

Er zijn verschillende voorzieningen die een werknemer ondersteunen bij het kunnen uitvoeren van het werk. Deze voorzieningen worden verdeeld in 3 groepen.

Intermediaire voorziening

Dit zijn voorzieningen voor personen met een motorische beperking, zoals hulpmiddelen. Personen met een visuele beperking kunnen vanaf 1 januari 2024 bij het UWV een aanvraag doen voor een voorziening. Neem hiervoor contact op via de website van het UWV.

Werkplekaanpassing

In werkplekaanpassingen kan er onderscheid gemaakt worden in 2 categorieën:

 • Meeneembare voorzieningen: bijvoorbeeld een aangepaste bureaustoel, toetsenbord of koptelefoon. Deze voorzieningen worden toegekend aan de werknemer.
 • Niet-meeneembare voorzieningen: bijvoorbeeld een aangepast toilet, een entree met automatische deuropener of een traplift. Deze voorzieningen worden toegekend aan de werkgever.
Vervoersvoorziening

Dit zijn voorzieningen die ervoor zorgen dat de werkplek bereikt kan worden. Bijvoorbeeld een aangepaste fiets, een bruikleen-auto, rolstoeltaxi of begeleidingskosten.

Voorwaarden op werk gerichte voorzieningen

Om in aanmerking te komen voor deze voorzieningen, past de werknemer bij de voorwaarden voor de doelgroep. De werknemer of de werkgever kan dan een melding doen voor ondersteuning op maat. Deze is gericht op arbeidsinschakeling en past bij de mogelijkheden en beperkingen van de werknemer.

Verhuizen met loonkostensubsidie?

Wanneer iemand Loonkostensubsidie ontvangt en verhuist naar een andere gemeente, zonder dat er iets verandert in het werk, verhuist de Loonkostensubsidie mee naar de nieuwe gemeente.

De gemeente waar iemand woont is verantwoordelijk voor de Loonkostensubsidie. De oude gemeente, moet de nieuwe gemeente over de verhuizing informeren. Verhuist er iemand uit uw gemeente naar de gemeente ’s-Hertogenbosch dan kunt u een mail sturen naar loonkostensubsidie@s-hertogenbosch.nl. Wij zullen er vervolgens voor zorgen dat de Loonkostensubsidie zo spoedig mogelijk wordt overgenomen.

Ondersteuning aanvragen

Heeft u de ondersteuning nodig? Dan kunt u een melding doen via het formulier op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Het formulier kunt u ook bezoeken via de onderstaande knop. Na de melding nemen wij contact met u op om de melding te bespreken. Samen kijken we welke ondersteuning er precies nodig is.

Vragen over dit onderwerp?

Heeft u een vraag over het bovenstaande? Neem dan contact op via 073 – 615 86 15 of via ons contactformulier.