De banenafspraak

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en overheid aangegeven tot en met 2026 125.000 extra banen te gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers scheppen 100.000 banen. De overheid zorgt voor 25.000 banen.

Krijg ik plichten opgelegd door de overheid?

U krijgt nu nog geen plichten opgelegd door de overheid. In het Sociaal Akkoord
van april 2013 hebben sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) en de overheid zich verbonden aan het doel om landelijk extra banen te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

In totaal gaat het om 125.000 extra banen (ten opzichte van de peildatum 1 januari 2013) voor deze mensen die in 2026 gerealiseerd moeten zijn; 100.000 in de marktsector en 25.000 bij de overheid. Met de banenafspraak worden mensen die moeilijk aan de slag komen aan een baan geholpen.

Omschrijving baan binnen de banenafspraak

Een baan binnen de banenafspraak is een arbeidsovereenkomst met een persoon die wel kan werken, maar door beperkingen niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor het gemis aan loonwaarde wordt de werkgever via een structurele loonkostensubsidie gecompenseerd tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Periodiek wordt de loonwaarde van de werknemer vastgesteld en wordt aan de hand daarvan de hoogte van de subsidie bepaald. Een baan in de banenafspraak hoeft niet fulltime te zijn. Ook deeltijdbanen tellen mee.

Doelgroep banenafspraak

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen en van wie is vastgesteld dat zij niet 100% van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen.
  • Mensen met oude Wajong of Wajong 2010 die kunnen werken.*
  • Mensen met een WSW-indicatie.
  • Mensen met een WIW-baan.
  • Mensen met een ID-baan.
  • Mensen die tussen 10 september 2014 en 1 juli 2015 een Wajong-uitkering hebben aangevraagd en van      wie de aanvraag is afgewezen.
  • Leerlingen en schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso).
  • Schoolverlaters van het praktijkonderwijs (pro) en de entreeopleiding in het mbo.

* Op dit moment zijn alle mensen met een Wajong-uitkering opgenomen in het doelgroepregister. Blijkt na de beoordeling door UWV dat iemand geen arbeidsvermogen heeft? Dan wordt de registratie in het doelgroep registerbeëindigd.

Hoe weet ik of iemand tot de doelgroep behoort?

UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen komen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Gemeenten kunnen dit register raadplegen. Ook de werkgevers kunnen het UWV vragen of een potentiële werknemer tot de doelgroep behoort.

Opname in het doelgroepregister is mogelijk na beoordeling door het UWV, dan wel op grond van de zogenaamde praktijkroute. Bij mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet wordt op hun werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij fulltime arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze mensen zonder beoordeling door het UWV worden opgenomen in het doelgroepregister.

Weener XL selecteert de mensen voor wie zij loonkostensubsidie wil inzetten en UWV doet dat voor de Wajongpopulatie. Mensen kunnen hier ook zelf bij Weener XL of UWV om vragen. Als iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, bepaalt de gemeente of UWV vervolgens of, en zo ja, welke ondersteuning iemand verder nodig heeft.

Quotumwet

Alleen als werkgevers het aantal banen van de banenafspraak in een jaar niet realiseren, kan er een quotumheffing komen. 

Vereenvoudiging banenafspraken

In november 2018 heeft de staatssecretaris van SWZ aangekondigd een aantal vereenvoudigingen door te willen voeren m.b.t. de banenafspraak.

De staatssecretaris wil dat het er niet meer toe doet waar een baan gerealiseerd wordt, maar dát een baan gerealiseerd wordt. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk het onderscheid tussen overheid en markt op te heffen. 

Dit brengt met zich mee dat de heffing die werkgevers opgelegd kunnen krijgen wanneer de quotumregeling is geactiveerd, anders wordt vormgegeven. Net als het huidige systeem, bevat het vereenvoudigde systeem een 'stok achter de deur', in de vorm van de inclusiviteitsopslag.

De staatssecretaris streeft ernaar de vereenvoudigde quotumheffing per 1 januari 2020 in werking te laten treden.