Contact met Weener XL en uw privacy

Privacy is een grondrecht, een voorwaarde om vrij te zijn in wie u bent en wat u doet. Het gaat over zeggenschap houden over uw eigen persoonsgegevens. U moet erop kunnen vertrouwen dat Weener XL zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens.

In Europa, en dus ook in Nederland, staan regels over privacy o.a. in de Algemene Verordening Persoonsgegevensbescherming (AVG). Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Wanneer u contact hebt met Weener XL (als uitkeringsgerechtigde, werknemer of zakelijke partner) dan hebben wij persoonsgegevens van u nodig.

We schakelen ook andere partijen in om persoonsgegevens voor ons te verwerken, denk aan ICT-leveranciers en opleidingsbureaus. Weener XL sluit met die partijen contracten om vast te leggen dat ook zij zich aan de afspraken over privacy en informatieveiligheid houden.

Persoonsgegevens

Weener XL verwerkt veel persoonsgegevens. Verwerken houdt in: alles wat een organisatie met persoonsgegevens kan doen, van verzamelen tot en met vernietigen. Als het gaat over algemene informatie zonder dat persoonsgegevens worden genoemd, is de AVG niet van toepassing.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt als het nodig is:

 • naam, adres en woonplaats (NAW)
 • e-mail, telefoonnummer
 • BSN, Digid, handtekening
 • geboortedatum of leeftijd, geslacht
 • identiteitsgegevens, verblijfsvergunning
 • financiële gegevens
 • ondernemingsgegevens
 • arbeids- en opleidingsgegevens
 • kenteken(bewijs)
 • gegevens over de burgerlijke staat
 • gegevens over de woonsituatie/gezinssamenstelling
 • gegevens van inwonende kinderen en/of kostendelers
 • gezondheidsgegevens (beperkingen en mogelijkheden voor re-integratie/werk)
 • periode van detentie
 • overige persoonsgegevens die noodzakelijk zijn

In het schema op de website van gemeente ‘s-Hertogenbosch staat welke persoonsgegevens gebruikt worden per proces van Weener XL. Ook de processen die bij alle onderdelen van de gemeente kunnen lopen, zoals bezwaarprocedures of klanttevredenheidsonderzoeken (‘generieke processen’) worden vermeld. U kunt in het schema via CTRL+F zoeken op trefwoord.

Extra gevoelige persoonsgegevens, zoals iemands gezondheid of lidmaatschap van een vakbond, worden bijzondere persoonsgegevens genoemd en zijn door de wet extra beschermd. Ook uw BSN of eventuele strafrechtelijke gegevens zijn extra gevoelig en mogen dus niet zomaar worden gebruikt.

Weener XL heeft voor sommige extra gevoelige persoonsgegevens een wettelijke uitzondering. Hier maken we alleen gebruik van als het echt nodig is.

Weener XL mag bijvoorbeeld gezondheidsgegevens gebruiken bij de re-integratie en begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid.

De medewerker mag gezondheidsgegevens alleen gebruiken als het echt nodig is om zijn of haar taak uit te voeren. Daarom werken we altijd vanuit de vraag “Wat is het effect van gezondheidsbeperkingen op re-integratie/werk, waarmee moeten we rekening houden?” We mogen geen gegevens verwerken die onder het medisch beroepsgeheim vallen, zoals ziektes, diagnoses, aandoeningen, of de soort medicatie/specialist/behandeling. U hoeft deze daarom ook nooit te vermelden.

Wanneer een medisch onderzoek nodig is, schakelt Weener XL een arts in. Die geeft alleen informatie aan ons die niet onder zijn of haar beroepsgeheim valt.

Grondslag

Persoonsgegevens mogen alleen verwerkt worden als er een zogenaamde grondslag is die in de AVG staat. Dat geldt ook voor het delen van persoonsgegevens aan andere organisaties of mensen.

De verwerking is nodig omdat Weener XL:

 • een overheidstaak uitvoert, bv. op grond van de Participatiewet
 • moet voldoen aan een wettelijke plicht, bv. verantwoording aan de rijksoverheid
 • vindt dat daarmee een gerechtvaardigd belang wordt behartigd, bv. de interne verwerking van post
 • een overeenkomst uitvoert, bv. met een bedrijf dat werkkleding verkoopt

Verwerken van persoonsgegevens is ook toegestaan als:

 • het niet anders kan dan om de gezondheid of het leven van een of meer mensen te beschermen. Voorbeelden hiervan zijn EHBO aan een bewusteloos persoon en rampenbestrijding.

Als niet één van deze 5 grondslagen geldt, mag Weener XL persoonsgegevens verwerken als:

 • u vrijwillig toestemming hebt gegeven. U kunt die toestemming altijd weer intrekken.

Weener XL maakt het meeste gebruik van de grondslagen overheidstaak en wettelijke plicht.

Uitgangspunten

Uw AVG-rechten

U hebt het recht om verschillende soorten AVG-verzoeken in te dienen. Daarnaast kunt u ons een bezwaar of een klacht sturen over het gebruik van uw persoonsgegevens.

Als Weener XL persoonsgegevens van u verwerkt, hebt u recht op:

 • informatie over het gebruik van uw persoonsgegevens en inzage in de van u verwerkte persoonsgegevens
 • een verzoek om correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens (er wordt dan beoordeeld of we voldoen aan uw verzoek)
 • bezwaar tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of een klacht over de omgang met uw persoonsgegevens

AVG-verzoeken, -bezwaren en -klachten lopen via de Functionaris voor de Gegevensbescherming. U kunt daarvoor een brief sturen aan Gemeente ’s-Hertogenbosch, t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.

De gemeente en uw privacy

Omdat Weener XL onderdeel is van de gemeente ’s-Hertogenbosch, verwijzen we ook naar de pagina over privacy op de website van gemeente ‘s-Hertogenbosch. Daar staan alle (beleids)regels die gelden en nog meer uitleg. Bovenstaande tekst is een samenvatting voor mensen die contact hebben met Weener XL en is daarom niet compleet. U kunt er dan ook geen rechten aan ontlenen.   

Vragen?

Heeft u vragen over het bovenstaande? Neem dan contact met ons op via onze contactpagina.