De banenafspraak

In het Sociaal Akkoord hebben werkgevers en overheid aangegeven tot en met 2026 125.000 extra banen te gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers scheppen 100.000 banen. De overheid zorgt voor 25.000 banen.

Omschrijving baan binnen de banenafspraak

Een baan binnen de banenafspraak is een arbeidsovereenkomst met een persoon die wel kan werken, maar door beperkingen niet in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Voor het gemis aan loonwaarde wordt de werkgever via een structurele loonkostensubsidie gecompenseerd tot maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Periodiek wordt de loonwaarde van de werknemer vastgesteld en wordt aan de hand daarvan de hoogte van de subsidie bepaald. Een baan in de banenafspraak hoeft niet fulltime te zijn. Ook deeltijdbanen tellen mee.

Doelgroep banenafspraak

- Personen die onder de Participatiewet vallen en van wie op eigen verzoek of op verzoek van het college is vastgesteld dat deze niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) kunnen verdienen.
- (Ex) Leerlingen van scholen voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en Praktijkonderwijs (PRO) die zich schriftelijk hebben aangemeld bij het UWV. De leerlingen vallen als niet-uitkeringsgerechtigden (Nuggers) ook onder de Participatiewet. Hiervoor geldt geen leeftijdsgrens.
- Personen met een Wsw-indicatie.
- Wajongers met arbeidsvermogen.
- Personen met een Wiw-baan of ID-baan.
- Personen die via de Praktijkroute in het doelgroepregister instromen.
- Personen die op of na 1 januari 2013 de Wajong-status of een geldige Wsw-indicatie hadden, maar op enig moment in de periode tot 1 mei 2015 die status of indicatie hebben verloren.

Hoe weet ik of iemand tot de doelgroep behoort?

UWV zorgt voor een doelgroepregister waarin de mensen komen te staan die tot de doelgroep voor de extra banen behoren. Gemeenten kunnen dit register raadplegen. Ook de werkgevers kunnen het UWV vragen of een potentiële werknemer tot de doelgroep behoort.

Opname in het doelgroepregister is mogelijk na beoordeling door het UWV, dan wel op grond van de zogenaamde praktijkroute. Bij mensen met een arbeidsbeperking uit de doelgroep van de Participatiewet wordt op hun werkplek via een gevalideerde loonwaardemethodiek vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij fulltime arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze mensen zonder beoordeling door het UWV worden opgenomen in het doelgroepregister.

Weener XL selecteert de mensen voor wie zij loonkostensubsidie wil inzetten en UWV doet dat voor de Wajongpopulatie. Mensen kunnen hier ook zelf bij Weener XL of UWV om vragen. Als iemand tot de doelgroep van de banenafspraak behoort, bepaalt de gemeente of UWV vervolgens of, en zo ja, welke ondersteuning iemand verder nodig heeft.