IOAW-uitkering

Bent u geboren vóór 1 januari 1965? Dan hebt u mogelijk recht op een IOAW-uitkering (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers). 

Wanneer kom ik in aanmerking voor een IOAW-uitkering?

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u 50 jaar of ouder bent en werkloos. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijke een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau. U krijgt de uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Voorwaarden IOAW-uitkering

U komt in aanmerking voor een IOAW-uitkering als u:

  • Bent geboren voor 1 januari 1965.
  • Onvoldoende inkomen heeft om van te leven. Het inkomen van uw partner telt ook mee. Het inkomen van kinderen telt niet mee.

Daarnaast moet u aan ten minste 1 van de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent op of na uw 50e jaar werkloos geworden, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd. U kreeg langer dan 3 maanden een WW-uitkering.
  • U heeft op of na uw 50e recht gekregen op een WGA-uitkering. (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Deze WGA-uitkering is gestopt omdat u bij uw herkeuring voor minder dan 35% arbeidsongeschikt was.
  • U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt (minder dan 80%). En u had op 28 december 2005, voor de komst van de WIA een IOAW-uitkering.

Uw gemeente controleert of u aan de voorwaarden voldoet en beslist of u een IOAW-uitkering krijgt.

IOAW en WIA
Door de invoering van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) geldt de IOAW niet meer voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte oudere werklozen. Als u tot die groep behoort, ontvangt u mogelijk wel een toeslag op grond van de Toeslagenwet.